Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Zasady przebywania w OLC podczas pandemii

ZASADY przebywania w OXFORD LEARNING CENTER podczas pandemii
• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Przed wejściem do budynku szkoły należy założyć maseczkę, a po wejściu do szkoły Oxford zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym umieszczonym na każdym holu w szkole.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b)dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c)dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
• W miarę możliwości prosimy o ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (prosimy o stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dotyczy osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.)
• Postaramy się zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
• Posiadamy termometr bezdotykowy do sprawdzania temperatury przychodzącym słuchaczom na testy poziomujące lub zajęcia.
• Jeżeli zaobserwujemy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolujemy ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
• W miarę możliwości tak zorganizujemy pracę szkoły, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych grup do szkoły.)
• Słuchacze powinny przychodzić na zajęcia w wyznaczonych godzinach nie wcześniej jak 5 minut przed lekcją.
• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do szkoły i korzystaniu z toalety ) ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte lub schowane aby uniemożliwić do nich dostęp. Przybory potrzebne do wykorzystywania podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
• Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
• Będziemy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) po zajęciach każdej grupy a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
• Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne na korytarzach i w salach rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich słuchaczy i Ich opiekunów.
• Pracownicy administracji będą ograniczać kontakty z uczniami oraz lektorami.
• Ustalimy i upowszechnimy zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek.
• Nie będzie można korzystać z dystrybutora wody, gdyż chcemy ograniczyć przychodzenie słuchaczy do sekretariatu i wchodzenie pracowników sekretariatu do sal gdzie mają zajęcia grupy dziecięce. Zwracamy się z prośbą do opiekunów o zaopatrzenie dzieci w wodę, którą powinni przynosić na zajęcia.
• Będziemy pilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
• Będziemy monitorować codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i włączników.
• W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będziemy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego: ustalimy listę osób przebywających w tym samym czasie w sali lekcyjnej, na holu, w łazience lub w sekretariacie, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosujemy się do wytycznych GIS.
• Wszyscy pracownicy szkoły Oxford będą nosili maseczki ochronne lub przyłbice. Będą dbali o bezpieczeństwo słuchaczy i osób przebywających na terenie szkoły.

Wróć